Lese-og skrivevansker

Hva er lese- og skrivevansker?

Det kan være flere årsaker til at et barn har vansker med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Vanskene kan bl.a. skyldes konsentrasjonsvansker, manglende språkopplæring eller generelle lærevansker. Lese- og skrivevanskene kan også være av spesifikk art. Det vil si at vanskene ikke skyldes andre årsaker. Det er det som kalles dysleksi.

Dysleksi er vansker med ordavkoding og staving. Kjerneproblemet for personer med dysleksi er knyttet til evnen til å oppfatte og skille de minste enhetene i språket; språklydene eller fonemene.

Symptomene på dysleksi vil ofte endre seg med alder og utviklingsnivå. Et tidlig tegn kan være vansker med å forstå rim eller lytte ut lyder i ord. Ved skolestart vil barn med dysleksi ha problemer med å lære bokstavene og knytte bokstavene til lyder. Leseutviklingen vil være forsinket og på senere klassetrinn er symptomene ofte dårlig leseflyt og dårlig leseforståelse. Elever med dysleksi vil også få problemer med å skrive, både i forhold til formuleringsevne og rettskriving.

Undersøkelser  viser at ca 20 % av elevene i skolen strever med å lese og skrive. Av disse er det ca 3-5 % som har dysleksi.

Uansett hva som er årsaken til lese- og skrivevanskene, er det viktig å utrede lese- og skrivevanskene for å kunne gi nødvendig hjelp. Elever med dysleksi trenger tilpasset undervising og spesiell tilrettelegging i skolen.

Hvilke vansker kan lese- og skrivevansker medføre?

  • Problemer i skole og arbeidsliv.
  • Psykiske og sosiale problemer, eksempelvis gjennom lav selvfølelse og motløshet i forhold til skolearbeidet.

 

Hva tibyr A-logopedene til personer med lese- og skrivevansker?

  • Utredning (les mer om hva utredningen innebærer her).
  • Veiledning av ungdom og voksne.
  • Rådgivning av foreldre og skole til barn og ungdom med lese- og skrivevansker (les mer om rådgivning her).
  • Uforpliktende konsultasjon.