Språkvansker

Hva er språkvansker?

Språkvansker er en betegnelse som brukes om barn som har vansker med språkforståelse og talespråk. Barn som strever med språktilegnelsen oppdages ofte fordi de har få ord, snakker lite eller har utydelig tale. Det er vanlig å skille mellom barn som har spesifikke språkvansker og de som har språkvansker som følge av en annen vanske eller syndrom, for eksempel hørselsvansker og Down syndrom.

Når språkvansken er hovedvansken, kalles det spesifikke språkvansker. Den språklige utviklingen hos barnet er da i utakt med barnets utvikling for øvrig.

Hvilke vansker kan språkvansker medføre?

  • Uttale av lyder.
  • Setningsstruktur.
  • Grammatikk.
  • Hvordan språket brukes.

Barn med språkvansker kan i tidlig alder reagere med usikkerhet og sosial tilbaketrekning eller med frustrasjon og utagerende atferd.

Barn med språkvansker er også en risikogruppe i forhold til å utvikle lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at barnet blir undersøkt av logoped dersom språk og språklyder ikke utvikler seg som forventet. Logopeden kan da undersøke om det er en spesifikk språkvanske eller en ren uttalevanske (eksempelvis vansker med uttale av /r/ og /s/).

Hva tilbyr A-logopedene til personer med språk/uttalevansker?

  • Én-til-én timer med logoped (les mer om behandling her).
  • Språklydkurs: Dette er kurs for barn som strever med enkeltlyder i språket (eksempelvis /r/- og /s/-lydene), og deres foreldre (les mer om kurs her).
  • Rådgivning av foreldre, skole eller barnehage til barn med språkvansker (les mer om rådgivning her).
  • Skreddersydde kurs for skoler og barnehager (les mer om kurs her).
  • Uforpliktende konsultasjon.